کامفار کلیه خدمات فروش نرم افزار کامفار - آموزش کامفار - انجام پروژه های کامفار http://comfarexpert.mihanblog.com 2014-04-19T06:43:48+01:00 text/html 2013-11-02T05:49:11+01:00 comfarexpert.mihanblog.com نرم افزار کامفار آموزش نرم افزار كامفار، فروش نرم افزار کامفار http://comfarexpert.mihanblog.com/post/12 <p align="center" style="font-size: medium; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 11px;"><strong><strong><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><strong><font color="#000000" size="3" style="direction: ltr;"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt;">هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کامفار از طریق شماره&nbsp;<o:p></o:p></span></font></strong></font></font></font></strong></strong></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 11px;"><strong><strong><strong><font style="direction: ltr;"></font></strong></strong></strong></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="display: inline !important;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt; line-height: 24px;">09126985848</span></div></p><div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="B Titr"><span style="font-size: 21px; line-height: 24px;"><br></span></font></div><strong><strong><strong><strong><font style="direction: ltr;"><p class="MsoNormal" align="center"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvOi-r-Q2TaAYo5Zzkiokn8gIo9JzM2h7Z9BxrT3hKjuLb5QOHdg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center"><br></p></font></strong></strong></strong></strong> </div> text/html 2013-11-02T05:47:01+01:00 comfarexpert.mihanblog.com نرم افزار کامفار فروش و آموزش نرم افزار کامفار http://comfarexpert.mihanblog.com/post/11 <strong><strong></strong></strong><p align="center" style="font-size: medium; text-align: center;"><br><strong style="font-size: 11px;"><strong><strong><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><strong><font color="#000000" size="3" style="direction: ltr;"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt;">فروش نرم افزار کامفار و هماهنگی آموزش از طریق شماره های زیر</span></font></strong></font></font></font></strong></strong></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 11px;"><strong><strong><strong><font style="direction: ltr;"></font></strong></strong></strong></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="display: inline !important;"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt;">&nbsp;09126985848</span></p><strong><strong><strong><strong><font style="direction: ltr;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt;">&nbsp;02144263196</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Titr'; font-size: 16pt;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.jbmacpack.com/product/image_upload/1337540263-Comfar%20III%203%20Expert%20Edition%20-%201.jpg" alt="آموزش کامفار"></span></p></font></strong></strong></strong></strong><p dir="rtl" style="font-size: 8pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 255, 51); font-weight: bold;"><font color="#333333" size="3" face="B Titr">لیست برخی مشتریان ما :</font></p><font color="#333333" face="B Titr" style="font-size: medium;"><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 48px; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3">شرکت سایپا، شرکت فولاد مبارکه، شرکت سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، شرکت مخابرات استان تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اداره کل آموزش بانک ملت ...</font></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 48px; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3">سایر خدمات : انجام پروژه های کامفار - مطالعات امکانسنجی - برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کامفار در محل سازمان ها</font></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 48px; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;">kvl htchv ;hlthv</p></font> text/html 2009-10-27T02:15:28+01:00 comfarexpert.mihanblog.com نرم افزار کامفار آموزش و فروش نرم افزار کامفار http://comfarexpert.mihanblog.com/post/9 <strong><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><strong> </strong></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></strong><strong><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><font><strong><font><strong><font><font><strong><div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="B Titr" size="3">نرم افزار کامفار</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="B Titr" size="3"><br></font></div><div style="font-weight: normal;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><div style="text-align: center; display: inline !important;"><span style="font-weight: normal; text-align: start;"><div style="display: inline !important;"><strong style="font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(102, 102, 102);" lang="AR-SA">بازدیدكنندگان محترم می‌توانند</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: medium; text-align: center;"></span><strong style="font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);" dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong style="font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(102, 102, 102);" lang="AR-SA">ایمیل خود را برای مدیریت سایت ارسال نمایند تا فایل‌های آموزشی نرم‌افزار كامفار را از طریق پست الكترونیك دریافت نمایند</span></strong></div></span></div></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div></b></div></strong></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></font></strong></font></font></font></strong></strong><p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br></p> <p style="font-size: medium; text-align: center;" align="center"><img border="0" hspace="0" alt="comfar 09126985848" align="absMiddle" src="http://img.tjskl.org.cn/pic/z180ce73-0x0-0/cheil_has_procured_a_new_software_comfar_iii_expert.jpg"></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: medium;"><strong style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11px"><strong><strong><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><strong><font style="DIRECTION: ltr" color="#000000" size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">فروش نرم افزار کامفار از طریق شماره های زیر<o:p></o:p></span></font></strong></font></font></font></strong></strong></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: medium;"><strong style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 11px"><strong><strong><font size="+0"><font size="+0"><font size="+0"><strong><font style="DIRECTION: ltr" color="#000000" size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><br></span></font></strong></font></font></font></strong></strong></strong></p><strong style="font-family: tahoma;"><strong><strong><font><font><font><strong><font style="direction: ltr;"> <p style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">همراه : 09126985848<o:p></o:p></span></p> <p style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">تلفن : 02144263196</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </font></strong></font></font></font></strong></strong></strong><p style="font-size: 8pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 255, 51); font-weight: bold;" dir="rtl"><br></p><font color="#333333" face="B Titr" style="font-size: medium;"><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span><font size="3">سایر خدمات : انجام پروژه های کامفار - مطالعات امکانسنجی - برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کامفار در محل سازمان ها</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"></p></font>